Adatvédelmi irányelvek

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen típusú személyes adatait (a továbbiakban röviden "adatok") kezeljük, milyen célból és milyen mértékben. Az adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok általunk végzett valamennyi feldolgozására vonatkozik, mind a szolgáltatásaink nyújtása keretében, mind pedig különösen a weboldalainkon, mobilalkalmazásainkban és külső online megjelenéseinken, például közösségi médiaprofiljainkon (a továbbiakban együttesen "Online ajánlat"). Az Ön személyes adatait a személyes adatok védelméről szóló grúziai törvény 5. cikke és az EU GDPR 6. cikke alapján kezeljük.

Felelős

SilkRoot LLC
Adzsarai Autonóm Köztársaság
Georgia

E-mail cím
SECURE@ silkroot.io

Nemzetközi hívások
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Grúzia személyes adatok védelméről szóló törvénye

Az adatok feldolgozásának jogalapja, amennyiben a felhasználó beleegyezését adta, a következő cikk. 5. cikke a személyes adatok védelméről szóló grúziai törvény

Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen arról, hogy az Önre vonatkozó adatokat feldolgozzák-e, és tájékoztatást kérjen az ilyen adatokról, valamint további tájékoztatást és az adatok másolatát az Art. A grúziai személyes adatok védelméről szóló törvény 15. cikkének megfelelően.

Önnek joga van ahhoz, hogy az Art. A grúziai adatvédelmi törvény 15. cikkével összhangban kérheti az Önre vonatkozó adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

Az Art. A grúziai adatvédelmi törvény 15. cikkével összhangban Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, illetve az adatok feldolgozásának korlátozását.

Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen az Art. A grúziai személyes adatok védelméről szóló törvény 25. cikke alapján.

Önnek joga van továbbá panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál az Art. A személyes adatok védelméről szóló grúz törvény 26. cikke alapján.

 

EU GDPR

A feldolgozási műveletek áttekintése

Az alábbi áttekintés összefoglalja a feldolgozott adatok típusait és azok feldolgozásának céljait, valamint utal az érintettekre.

A feldolgozott adatok típusai

 • Leltározási adatok
 • Fizetési adatok
 • Kapcsolattartási adatok
 • Tartalmi adatok
 • Szerződéses adatok
 • Felhasználási adatok
 • Meta/kommunikációs adatok

Az érintettek kategóriái

 • Ügyfelek
 • Érdekelt felek
 • Kommunikációs partnerek
 • Felhasználók
 • Üzleti és szerződéses partnerek
 • Tanulók/ hallgatók/ résztvevők

Az adatkezelés céljai

 • Szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • Kapcsolatfelvételi kérelmek és kommunikáció.
 • Biztonsági intézkedések.
 • Távolságmérés.
 • Irodai és szervezési eljárások.
 • Remarketing.
 • Átváltási mérés.
 • Affiliate nyomon követés.
 • A megkeresések kezelése és megválaszolása.
 • Visszajelzés.
 • Marketing.
 • Profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal.
 • Közönségépítés.
 • Online ajánlatunk biztosítása és felhasználóbarátsága.

Releváns jogalapok

Az alábbiakban áttekintést talál a DSGVO azon jogalapjairól, amelyek alapján személyes adatokat dolgozunk fel. Felhívjuk figyelmét, hogy a GDPR rendelkezésein túlmenően az Ön vagy a mi lakóhelyünk vagy tartózkodási helyünk szerinti országban nemzeti adatvédelmi szabályok is alkalmazandók lehetnek. Továbbá, amennyiben egyedi esetekben konkrétabb jogalapok is relevánsak, ezekről az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt.

 • Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1 lit. a.) - Az érintett hozzájárult a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból vagy célokból történő kezeléséhez.
 • Szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző kérések (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1 lit. b.) - Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt, vagy az érintett kérésére végzett, szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához.
 • Jogi kötelezettség (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1 lit. c.) - Az adatkezelés olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely az adatkezelőre vonatkozik.
 • Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1 lit. f.) - Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelméhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik.

Biztonsági intézkedések

A kockázatnak megfelelő védelmi szint biztosítása érdekében a törvénynek megfelelően megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk, figyelembe véve a technika állását, a végrehajtás költségeit, az adatkezelés jellegét, terjedelmét, körülményeit és céljait, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait fenyegető veszély különböző valószínűségeit és mértékét.

Az intézkedések közé tartozik különösen az adatok bizalmas jellegének, integritásának és rendelkezésre állásának védelme az adatokhoz való fizikai és elektronikus hozzáférés, valamint az adatokhoz való hozzáférés, az adatok bevitele, nyilvánosságra hozatala, a rendelkezésre állás biztosítása és elkülönítése ellenőrzésével. Ezen túlmenően eljárásokat hoztunk létre az érintettek jogainak gyakorlására, az adatok törlésére és az adatok veszélyeztetésére adott válaszokra. Továbbá már a hardver, a szoftver, valamint az eljárások fejlesztése vagy kiválasztása során figyelembe vesszük a személyes adatok védelmét az adatvédelem elvének megfelelően, a technológia kialakítása és az adatvédelem-barát alapbeállítások révén.

SSL-titkosítás (https): SSL titkosítást használunk annak érdekében, hogy megvédjük az online ajánlatunkon keresztül továbbított adatait. Az ilyen titkosított kapcsolatokat a https:// előtagról ismerheti fel a böngészője címsorában.

Személyes adatok továbbítása

A személyes adatok feldolgozása során előfordulhat, hogy az adatokat más szerveknek, vállalatoknak, jogilag független szervezeti egységeknek vagy személyeknek továbbítjuk vagy átadjuk. Az adatok címzettjei lehetnek például az informatikai feladatokkal megbízott szolgáltatók vagy a weboldalba integrált szolgáltatások és tartalmak szolgáltatói. Ilyen esetekben betartjuk a jogi követelményeket, és különösen megfelelő, az Ön adatainak védelmét szolgáló szerződéseket vagy megállapodásokat kötünk az adatok címzettjeivel.

Szervezeten belüli adatátvitel: Személyes adatokat továbbíthatunk a szervezetünkön belül más szervezeteknek, vagy hozzáférést biztosíthatunk számukra az ilyen adatokhoz. Amennyiben ez az adattovábbítás adminisztratív célokat szolgál, az adattovábbítás jogos üzleti és működési érdekeinken alapul, vagy arra akkor kerül sor, ha az szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, vagy ha az érintettek beleegyezésével vagy törvényes engedélyével rendelkezünk.

Adatfeldolgozás harmadik országokban

Ha harmadik országban (azaz az Európai Unión (EU), az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül) végezzük az adatfeldolgozást, vagy az adatfeldolgozás harmadik fél szolgáltatásainak igénybevételével, illetve az adatok más személyek, szervezetek vagy vállalatok részére történő továbbításával vagy átadásával összefüggésben történik, akkor ez kizárólag a jogi követelményeknek megfelelően történik.

Kifejezett hozzájárulás vagy szerződéses vagy törvényi kötelezettség alapján történő adattovábbítás esetén csak olyan harmadik országokban dolgozunk fel vagy dolgoztatunk fel adatokat, ahol az adatvédelem szintje elismert, az EU Bizottság úgynevezett standard védelmi záradékai révén szerződéses kötelezettség, tanúsítványok vagy kötelező belső adatvédelmi szabályok megléte esetén (DSGVO 44-49. cikk, az EU Bizottság információs oldala: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Adatok törlése

Az általunk feldolgozott adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően töröljük, amint az adatkezeléshez engedélyezett hozzájárulásukat visszavonják, vagy más engedélyek hatályukat vesztik (pl. ha az adatok feldolgozásának célja megszűnt, vagy az adatokra már nincs szükség a célhoz).

Ha az adatok törlésére azért nem kerül sor, mert más, jogilag megengedett célokra van rájuk szükség, feldolgozásuk ezekre a célokra korlátozódik. Vagyis az adatokat zárolják, és nem dolgozzák fel más célokra. Ez vonatkozik például azokra az adatokra, amelyeket kereskedelmi vagy adójogi okokból meg kell őrizni, vagy amelyek tárolása jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez szükséges.

Adatvédelmi tájékoztatónk további információkat is tartalmazhat az adatok megőrzésére és törlésére vonatkozóan, amelyek elsőbbséget élveznek az adott feldolgozási műveletek tekintetében.

Sütik használata

A sütik olyan kis szövegfájlok vagy más memóriajegyzetek, amelyek információkat tárolnak a végeszközökön, és információkat olvasnak a végeszközökről. Például egy felhasználói fiók bejelentkezési státuszának, egy webáruházban a kosár tartalmának, egy online ajánlat elért tartalmának vagy használt funkcióinak tárolására. A sütik továbbá különböző célokra is felhasználhatók, például az online ajánlatok funkcionalitása, biztonsága és kényelme, valamint a látogatói áramlások elemzésének elkészítése céljából.

Megjegyzések a hozzájárulásról: A sütiket a törvényi előírásoknak megfelelően használjuk. Ezért a felhasználóktól előzetes hozzájárulást kérünk, kivéve, ha azt a törvény nem írja elő. A hozzájárulás különösen akkor nem szükséges, ha az információk tárolása és olvasása, beleértve a cookie-kat is, feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a felhasználó számára olyan telemédia szolgáltatást (azaz online ajánlatunkat) nyújtsunk, amelyet kifejezetten kért. A visszavonható hozzájárulást egyértelműen közöljük a felhasználókkal, és az tartalmazza az adott cookie-használatra vonatkozó információkat.

Megjegyzések az adatvédelmi jog szerinti jogalapokról: az adatvédelmi törvény szerinti jogalap, amely alapján a felhasználók személyes adatait cookie-k segítségével feldolgozzuk, attól függ, hogy kérünk-e beleegyezést a felhasználóktól. Ha a felhasználók beleegyeznek, akkor az adataik feldolgozásának jogalapja az ő kinyilvánított beleegyezésük. Ellenkező esetben a sütik segítségével feldolgozott adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (pl. online ajánlatunk üzleti működtetése és használhatóságának javítása), vagy ha ez szerződéses kötelezettségeink teljesítésével összefüggésben történik, ha a sütik használata szükséges a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez. Azt, hogy milyen célokból dolgozzuk fel a sütiket, a jelen adatvédelmi szabályzatban, illetve a hozzájárulási és feldolgozási eljárásaink keretében tisztázzuk.

Tárolási időtartam: A tárolási időtartam tekintetében a következő típusú cookie-kat különböztetjük meg:

 • Ideiglenes sütik (más néven: munkamenet sütik): az ideiglenes sütik legkésőbb azután törlődnek, hogy a felhasználó elhagyta az online ajánlatot és bezárta a végberendezését (pl. böngésző vagy mobilalkalmazás).
 • Állandó sütik: Az állandó sütik a végberendezés bezárása után is tárolva maradnak. Így például a bejelentkezési státusz elmenthető, vagy az előnyben részesített tartalom közvetlenül megjeleníthető, amikor a felhasználó újra meglátogat egy webhelyet. Hasonlóképpen, a cookie-k segítségével gyűjtött felhasználói adatok felhasználhatók az elérésméréshez. Hacsak nem adunk a felhasználóknak kifejezett tájékoztatást a sütik típusáról és tárolási időtartamáról (pl. a hozzájárulás megszerzésének részeként), a felhasználóknak azt kell feltételezniük, hogy a sütik állandóak, és a tárolási időtartam akár két év is lehet.

Általános információk a visszavonásról és a kifogásról (opt-out): A felhasználók bármikor visszavonhatják az általuk adott hozzájárulást, és a feldolgozással szemben kifogást nyújthatnak be az Art. DSGVO 21. cikke szerinti követelményeknek megfelelően (a tiltakozással kapcsolatos további információk a jelen adatvédelmi szabályzat részeként találhatók). A felhasználók a böngészőjük beállításain keresztül is kinyilváníthatják tiltakozásukat.

Üzleti szolgáltatások

Szerződéses és üzleti partnereink, pl. ügyfelek és érdeklődők (együttesen "szerződéses partnerek") adatait szerződéses és hasonló jogviszonyok, valamint kapcsolódó intézkedések keretében, illetve a szerződéses partnerekkel való kommunikáció (vagy szerződéskötést megelőző kommunikáció) keretében, pl. a megkeresések megválaszolása céljából kezeljük.

Ezeket az adatokat szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében dolgozzuk fel. Ez különösen a megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettségeket, az esetleges frissítési kötelezettségeket, valamint a garanciális és egyéb szolgáltatási zavarok esetén felmerülő jogorvoslati lehetőségeket foglalja magában. Ezen túlmenően az adatokat jogaink védelme érdekében, valamint az említett kötelezettségekkel és a vállalati szervezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése céljából is feldolgozzuk. Ezen túlmenően az adatokat a megfelelő és üzleti irányításhoz fűződő jogos érdekeink, valamint a szerződéses partnereink és üzleti tevékenységünk visszaélésektől, adataik, titkaik, információik és jogaik veszélyeztetésétől való védelmét szolgáló biztonsági intézkedések alapján is feldolgozzuk (pl. távközlési, szállítási és egyéb kiegészítő szolgáltatások, valamint alvállalkozók, bankok, adó- és jogi tanácsadók, fizetési szolgáltatók vagy adóhatóságok bevonása esetén). A szerződéses partnerek adatait a vonatkozó jogszabályok keretein belül csak annyiban adjuk ki harmadik félnek, amennyiben ez a fent említett célokból vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A szerződéses partnereket a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében tájékoztatjuk a feldolgozás további formáiról, pl. marketingcélokból.

A szerződéses partnereket az adatgyűjtés előtt vagy közben tájékoztatjuk arról, hogy milyen adatokra van szükség a fent említett célokra, például online űrlapokon, speciális jelölésekkel (pl. színekkel) vagy szimbólumokkal (pl. csillagokkal vagy hasonlóval), vagy személyesen.

Az adatokat a törvényes szavatossági és hasonló kötelezettségek lejárta után, azaz általában 4 év elteltével töröljük, kivéve, ha az adatokat ügyfélszámlán tároljuk, pl. amíg azokat jogi archiválási okokból meg kell őrizni (pl. adózási célokból általában 10 évig). A szerződéses partner által egy megrendelés részeként közölt adatokat a megrendelés specifikációjának megfelelően, általában a megrendelés befejezése után töröljük.

Amennyiben szolgáltatásaink nyújtásához harmadik fél szolgáltatókat vagy platformokat veszünk igénybe, a felhasználók és a szolgáltatók közötti kapcsolatra az adott harmadik fél szolgáltatók vagy platformok általános szerződési feltételei és adatvédelmi közleményei vonatkoznak.

Gazdasági elemzések és piackutatás

Üzleti okokból, valamint a piaci trendek, a szerződéses partnerek és a felhasználók kívánságainak azonosítása érdekében elemezzük az üzleti tranzakciókról, szerződésekről, megkeresésekről stb. rendelkezésünkre álló adatokat, ahol az érintettek köre szerződéses partnerek, érdeklődők, ügyfelek, látogatók és az online kínálatunk felhasználói lehetnek.
Az elemzéseket üzleti értékelések, marketing és piackutatás céljából végzik (pl. különböző jellemzőkkel rendelkező ügyfélcsoportok meghatározása). Ennek során, ha rendelkezésre áll, figyelembe vehetjük a regisztrált felhasználók profilját az adataikkal együtt, pl. az igénybe vett szolgáltatásokról. Az elemzések kizárólag minket szolgálnak, és nem kerülnek külső nyilvánosságra, kivéve, ha összegzett, azaz anonimizált értékeket tartalmazó anonim elemzésekről van szó. Továbbá figyelembe vesszük a felhasználók magánéletét, és az adatokat elemzés céljából a lehető legnagyobb mértékben álnéven, és ha lehetséges, anonim módon (pl. összegzett adatokként) dolgozzuk fel.

Áruház és e-kereskedelem

Ügyfeleink adatait azért dolgozzuk fel, hogy lehetővé tegyük számukra a kiválasztott termékek, áruk és kapcsolódó szolgáltatások kiválasztását, megvásárlását vagy megrendelését, valamint azok kifizetését és szállítását vagy teljesítését. Amennyiben a megrendelés teljesítéséhez szükséges, szolgáltatókat, különösen postai, szállítmányozási és fuvarozó cégeket veszünk igénybe, hogy a kiszállítást, illetve a teljesítést elvégezzük ügyfeleink számára. A fizetési tranzakciók feldolgozásához bankok és pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásait vesszük igénybe. A szükséges adatokat a megrendelés vagy a hasonló beszerzési folyamat keretében azonosítjuk, és azok tartalmazzák a szállításhoz, illetve a teljesítéshez és a számlázáshoz szükséges információkat, valamint a kapcsolattartási adatokat, hogy az esetleges konzultációkat meg lehessen tartani.

Ügynökségi szolgáltatások

Ügyfeleink adatait szerződéses szolgáltatásaink részeként dolgozzuk fel, amelyek magukban foglalhatják például a koncepcionális és stratégiai tanácsadást, a kampánytervezést, a szoftver- és designfejlesztést/tanácsadást vagy karbantartást, a kampányok és folyamatok végrehajtását, a kezelést, a szerveradminisztrációt, az adatelemzési/tanácsadási szolgáltatásokat és a képzési szolgáltatásokat.

Oktatási és képzési szolgáltatások

Az oktatási és képzési szolgáltatásainkban résztvevők (egységesen "gyakornokok") adatait azért kezeljük, hogy képzési szolgáltatásainkat számukra nyújthassuk. Az ebben az összefüggésben feldolgozott adatokat, azok feldolgozásának jellegét, terjedelmét, célját és szükségességét az alapul szolgáló szerződéses és képzési kapcsolat határozza meg. Az adatkezelés formái közé tartozik továbbá a szolgáltatásaink és a tanárok teljesítményértékelése és értékelése.

Tevékenységeink során különleges adatkategóriákat is feldolgozhatunk, különösen a gyakornokok és hallgatók egészségi állapotára vonatkozó információkat, valamint az etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy ideológiai meggyőződésre utaló adatokat. E célból, amennyiben szükséges, a gyakornokok kifejezett hozzájárulását kérjük be, egyébként pedig csak akkor dolgozzuk fel a különleges adatkategóriákat, ha az a képzési szolgáltatások nyújtásához, egészségügyi, szociális vagy a gyakornokok létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges.

Ha a szerződésünk teljesítéséhez, létfontosságú érdekek védelméhez szükséges, vagy törvény írja elő, vagy ha a gyakornokok beleegyezésével rendelkezünk, a szakmai törvények követelményeinek megfelelően a gyakornokok adatait harmadik személyeknek vagy megbízottaknak, például hatóságoknak vagy az informatikai, irodai vagy hasonló szolgáltatások területén működő harmadik személyeknek vagy megbízottaknak adjuk ki vagy továbbítjuk.

 • A feldolgozott adatok típusai: leltári adatok (pl. nevek, címek); fizetési adatok (pl. banki adatok, számlák, fizetési előzmények); kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok); szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória); használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Ügyfelek; leendő ügyfelek; üzleti és szerződéses partnerek; tanulók/ hallgatók/ résztvevők.
 • A feldolgozás céljai: szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat; biztonsági intézkedések; kapcsolattartási kérelmek és kommunikáció; irodai és szervezési eljárások; kérések kezelése és megválaszolása; konverziómérés (a marketingtevékenységek hatékonyságának mérése); profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal (felhasználói profilok létrehozása).
 • Jogi indokok: szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző megkeresések (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. b. lit. b.); jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. f. lit. f.); jogi kötelezettség (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. c. lit. c.).

Online platformok használata ajánlati és értékesítési célokra

Szolgáltatásainkat más szolgáltatók által üzemeltetett online platformokon kínáljuk. Ezzel összefüggésben a mi adatvédelmi nyilatkozatainkon kívül az adott platformok adatvédelmi nyilatkozatai is érvényesek. Ez különösen vonatkozik a fizetési folyamat végrehajtására, valamint a platformokon az elérésmérésre és az érdeklődésalapú marketingre alkalmazott eljárásokra.

 • A feldolgozott adatok típusai: leltári adatok (pl. nevek, címek); fizetési adatok (pl. banki adatok, számlák, fizetési előzmények); kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok); szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória); használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Adattárgyak: Ügyfelek.
 • A feldolgozás céljai: szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • Jogalapok: Szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző vizsgálatok (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. b. lit. b.); Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. f. lit. f.).

További megjegyzések a feldolgozási műveletekről, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Amazon: E-kereskedelmi online piactér; Szolgáltató: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. és Amazon Media EU S.à.r.l., mind a négy székhelye: 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, és Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Németország (együttesen "Amazon Europe"), anyavállalat: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; weboldal: https://www.amazon.de/; adatvédelmi szabályzat: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: E-kereskedelmi online piactér; szolgáltató: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Svájc; weboldal: https://www.ebay.de/; adatvédelmi szabályzat: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: E-kereskedelmi online piactér; Szolgáltató: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Németország ; weboldal: https://www.rakuten.de/; adatvédelmi irányelvek: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Online ajánlat és webtárhely biztosítása

Annak érdekében, hogy online ajánlatunkat biztonságosan és hatékonyan nyújthassuk, egy vagy több webtárhely-szolgáltató szolgáltatásait vesszük igénybe, amelyek szervereiről (vagy az általuk kezelt szerverekről) az online ajánlat elérhető. E célból infrastrukturális és platformszolgáltatásokat, számítási kapacitást, tárhelyet és adatbázis-szolgáltatásokat, valamint biztonsági szolgáltatásokat és műszaki karbantartási szolgáltatásokat vehetünk igénybe.

A tárhelyszolgáltatás részeként feldolgozott adatok közé tartozhat az online ajánlatunk felhasználóira vonatkozó minden olyan információ, amely a használat és a kommunikáció részeként keletkezik. Ez rendszeresen magában foglalja az IP-címet, amely az online ajánlatok tartalmának a böngészőkhöz való eljuttatásához szükséges, valamint az online ajánlatunkban vagy a weboldalakról történő összes bejegyzést.

 • A feldolgozott adatok típusai: Tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései); Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési idők); Meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: online ajánlatunk és felhasználóbarátságunk biztosítása; szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • Jogalap: Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja).

További megjegyzések a feldolgozási folyamatokról, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Hozzáférési adatok és naplófájlok gyűjtése: mi magunk (vagy webtárhely-szolgáltatónk) adatokat gyűjtünk a szerver minden egyes eléréséről (úgynevezett szervernaplófájlok). A szervernaplófájlok tartalmazhatják a megnyitott weboldalak és fájlok címét és nevét, a hozzáférés dátumát és időpontját, az átvitt adatok mennyiségét, a sikeres hozzáférésről szóló értesítést, a böngésző típusát és verzióját, a felhasználó operációs rendszerét, a hivatkozó URL-t (a korábban meglátogatott oldal), valamint általában az IP-címeket és a kérelmező szolgáltatót. A szervernaplófájlok egyrészt biztonsági célokból, pl. a szerver túlterhelésének megelőzésére (különösen visszaélésszerű támadások, ún. DDoS-támadások esetén), másrészt a szerverek kihasználtságának és stabilitásának biztosítására használhatók fel; adatok törlése: A naplófájlok adatait legfeljebb 30 napig tároljuk, majd töröljük vagy anonimizáljuk. Azok az adatok, amelyek további megőrzése bizonyítási célból szükséges, az adott incidens végleges tisztázásáig mentesülnek a törlés alól.
 • Tartalomszolgáltató hálózat: Mi egy "tartalomszolgáltató hálózatot" (CDN) használunk. A CDN egy olyan szolgáltatás, amelynek segítségével egy online ajánlat tartalma, különösen a nagyméretű médiafájlok, például grafikák vagy programszkriptek, gyorsabban és biztonságosabban szállíthatóak az interneten keresztül összekapcsolt, regionálisan elosztott szerverek segítségével.
 • WordPress.com: Tárhely platform blogok / weboldalak számára; Szolgáltató: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Weboldal: https://wordpress.com; Adatvédelmi irányelvek: https://automattic.com/de/privacy/; Megrendelés-feldolgozási megállapodás: szolgáltatóval kötött: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogok és publikációs média

Blogokat vagy hasonló online kommunikációs és közzétételi eszközöket (a továbbiakban "közzétételi médium") használunk. Az olvasók adatait a publikációs médium céljaira csak a bemutatáshoz, valamint a szerzők és az olvasók közötti kommunikációhoz szükséges mértékben, illetve biztonsági okokból kezeljük. Egyebekben a jelen adatvédelmi tájékoztató keretében a publikációs médiumunk látogatóinak feldolgozására vonatkozó információkra hivatkozunk.

 • A feldolgozott adatok típusai: leltári adatok (pl. nevek, címek); kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok); tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései); használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek); szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat; visszajelzések (pl. visszajelzések gyűjtése online űrlapon keresztül); online ajánlatunk és felhasználóbarát szolgáltatásaink biztosítása; biztonsági intézkedések; adminisztráció és válaszadás a megkeresésekre.
 • Jogi indokok: szerződés teljesítése és a szerződéskötést megelőző vizsgálatok (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának b. alpontja); jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f. alpontja).

További megjegyzések a feldolgozási műveletekről, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Megjegyzések és hozzájárulások: Amikor a felhasználók megjegyzéseket vagy egyéb hozzászólásokat hagynak, IP-címüket jogos érdekeink alapján tárolhatjuk. Ez a biztonságunk érdekében történik, arra az esetre, ha valaki jogellenes tartalmat hagyna a kommentekben és hozzászólásokban (sértegetés, tiltott politikai propaganda stb.). Ebben az esetben mi magunk is felelősségre vonhatók vagyunk a komment vagy hozzászólás miatt, ezért érdekel bennünket a szerző személyazonossága. Ezen túlmenően fenntartjuk a jogot, hogy jogos érdekeink alapján feldolgozzuk a felhasználók adatait a spamek felderítése céljából. Ugyanezen jogalap alapján fenntartjuk a jogot, hogy felmérések esetén a felhasználók IP-címét a felmérés időtartamára tároljuk, és sütiket használjunk a többszöri szavazások elkerülése érdekében. A hozzászólásokkal és hozzászólásokkal összefüggésben megadott személyes adatokat, az esetleges kapcsolattartási és honlapadatokat, valamint a tartalommal kapcsolatos információkat a felhasználó tiltakozásáig tartósan tároljuk.
 • A WordPress emojik és smilie-k lekérése: A WordPress emojik és smilie-k lekérése - A WordPress blogon belül a külső szerverekről származó tartalmi elemek hatékony integrálása érdekében grafikus emojikat (vagy smilie-ket), azaz érzelmeket kifejező kis grafikus fájlokat használunk. A szerverek szolgáltatói összegyűjtik a felhasználók IP-címét. Erre azért van szükség, hogy az emoji fájlokat továbbítani lehessen a felhasználók böngészőjéhez; szolgáltató: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; weboldal: https://automattic.com; adatvédelmi szabályzat: https://automattic.com/privacy.
 • Profilképek a Gravatarból: Profilképek - A Gravatar szolgáltatást használjuk online kínálatunkban és különösen a blogban. A Gravatar egy olyan szolgáltatás, ahol a felhasználók regisztrálhatnak és tárolhatják profilképüket és e-mail címüket. Ha a felhasználók a megfelelő e-mail címükkel hozzászólásokat vagy kommenteket hagynak más online megjelenéseken (különösen blogokon), a profilképük megjelenhet a hozzászólások vagy kommentek mellett. Ebből a célból a felhasználók által megadott e-mail címet titkosított formában továbbítják a Gravatarnak, hogy ellenőrizni lehessen, hogy van-e hozzá profilkép tárolva. Az e-mail cím továbbításának egyetlen célja ez. Más célra nem használják fel, hanem ezt követően törlik. A Gravatar használata jogos érdekünkön alapul, mivel a Gravatart arra használjuk, hogy a hozzászólások és kommentek szerzőinek lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a hozzászólásaikat profilképpel személyre szabják. A képek megjelenítésével a Gravatar megszerzi a felhasználók IP-címét, mivel ez szükséges a böngésző és egy online szolgáltatás közötti kommunikációhoz. Ha a felhasználók nem szeretnék, hogy az e-mail címükhöz a Gravatarban társított felhasználói kép megjelenjen a hozzászólásokban, akkor a hozzászóláshoz olyan e-mail címet kell használniuk, amely nem szerepel a Gravatarban. Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy lehetőség van anonim e-mail cím vagy egyáltalán nem e-mail cím használatára is, ha a felhasználók nem szeretnék, hogy e-mail címük elküldésre kerüljön a Gravatarnak. A felhasználók teljesen megakadályozhatják az adattovábbítást, ha nem használják a hozzászólási rendszerünket; szolgáltató: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; weboldal: https://automattic.com; adatvédelmi irányelvek: https://automattic.com/privacy.

Kapcsolattartás és érdeklődéskezelés

Amikor kapcsolatba lép velünk (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben, telefonon vagy a közösségi médián keresztül), valamint a meglévő felhasználói és üzleti kapcsolatok keretében a megkereső személyek adatait a kapcsolatfelvételi kérések és a kért intézkedések megválaszolásához szükséges mértékben kezeljük.

A kapcsolati megkeresésekre való válaszadás, valamint a kapcsolati és megkeresési adatok kezelése szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kapcsolatok keretében szerződéses kötelezettségeink teljesítése vagy a (szerződéskötést megelőző) megkeresések megválaszolása érdekében, illetve egyébként a megkeresések megválaszolásához és a felhasználói vagy üzleti kapcsolatok fenntartásához fűződő jogos érdekek alapján történik.

 • A feldolgozott adatok típusai: leltári adatok (pl. nevek, címek); kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok); tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései).
 • Az érintettek: Kommunikációs partnerek.
 • A feldolgozás céljai: kapcsolattartási kérelmek és kommunikáció; szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • Jogalap: Szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző megkeresések (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. b. lit. b.); Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. f. lit. f.); Jogi kötelezettség (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1. c. lit. c.).

További megjegyzések a feldolgozási műveletekről, eljárásokról és szolgáltatásokról:

Kapcsolatfelvételi űrlap: Ha a felhasználók a kapcsolatfelvételi űrlapunkon, e-mailben vagy más kommunikációs csatornákon keresztül lépnek kapcsolatba velünk, akkor az ebben az összefüggésben közölt adatokat a közölt kérés feldolgozása céljából kezeljük. Ebből a célból a személyes adatokat a szerződéskötést megelőző és szerződéses üzleti kapcsolatokkal összefüggésben kezeljük, amennyiben ez azok teljesítéséhez szükséges, egyébként pedig jogos érdekeink, valamint a kommunikációs partnerek kérések megválaszolásához fűződő érdekei és törvényes megőrzési kötelezettségeink alapján.

Webelemzés, monitoring és optimalizálás

A webanalitikát (más néven "elérésmérés") az online kínálatunk látogatóinak áramlásának értékelésére használjuk, és álnevesített értékek formájában tartalmazhat a látogatók viselkedésére, érdeklődésére vagy demográfiai adatait, például életkor vagy nem, mint például a kor vagy a nem. Az eléréselemzés segítségével felismerhetjük például, hogy online ajánlatunkat vagy annak funkcióit vagy tartalmát milyen időpontban használják a leggyakrabban, illetve milyen újrafelhasználásra hívnak fel. Hasonlóképpen megérthetjük, hogy mely területek szorulnak optimalizálásra.

A webanalitika mellett tesztelési eljárásokat is alkalmazhatunk, például online ajánlatunk vagy annak összetevőinek különböző verzióinak tesztelésére és optimalizálására.

Hacsak az alábbiakban másként nem szerepel, e célból profilok, azaz egy használati folyamatra vonatkozóan összefoglalt adatok hozhatók létre, és az információk tárolhatók a böngészőben vagy a végberendezésben, és kiolvashatók belőle. Az összegyűjtött információk közé tartoznak különösen a meglátogatott weboldalak és az ott használt elemek, valamint olyan technikai információk, mint a használt böngésző, a használt számítógépes rendszer és a használati időre vonatkozó információk. Ha a felhasználók hozzájárultak ahhoz, hogy a helymeghatározási adataikat mi vagy az általunk használt szolgáltatások szolgáltatói összegyűjtsék, a helymeghatározási adatok szintén feldolgozhatók.

A felhasználók IP-címei is tárolásra kerülnek. A felhasználók védelme érdekében azonban IP-maszkolási eljárást alkalmazunk (azaz álnevesítést az IP-cím lerövidítésével). Általában a webes elemzés, A/B tesztelés és optimalizálás keretében a felhasználók egyértelmű adatait (például e-mail címeket vagy neveket) nem tároljuk, csak álneveket. Ez azt jelenti, hogy mi, valamint a használt szoftverek szolgáltatói nem ismerjük a felhasználók tényleges személyazonosságát, hanem csak a profiljukban tárolt információkat az adott eljárások céljaira.

Megjegyzések a jogalapokról: Ha a felhasználóktól hozzájárulást kérünk a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználók adatait jogos érdekeink (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdekünk) alapján dolgozzuk fel. Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó, jelen Adatvédelmi szabályzatban található információkra is.

 • A feldolgozott adatok típusai: Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: elérésmérés (pl. hozzáférési statisztikák, visszatérő látogatók felismerése); profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal (felhasználói profilok létrehozása).
 • Biztonsági intézkedések: IP-maszkolás (az IP-cím álnevesítése).
 • Jogalap: Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.); Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. f.).

További megjegyzések a feldolgozási folyamatokról, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Google Analytics: webanalitika, elérésmérés, valamint a felhasználói áramlások mérése; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy; További információk: A feldolgozás típusai és a feldolgozott adatok: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; A Google hirdetési termékeire vonatkozó adatfeldolgozási feltételek és a harmadik országba történő adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Online marketing

A személyes adatokat online marketing célokra dolgozzuk fel, amely magában foglalhatja különösen a reklámfelületek értékesítését vagy promóciós és egyéb tartalmak (együttesen "tartalom") megjelenítését a potenciális felhasználói érdeklődés alapján, valamint azok hatékonyságának mérését.

E célból úgynevezett felhasználói profilokat hoznak létre és tárolnak egy fájlban (úgynevezett "cookie"), vagy hasonló eljárásokat alkalmaznak, amelyek segítségével a felhasználóról a fent említett tartalom bemutatása szempontjából releváns információkat tárolnak. Ezek az információk magukban foglalhatják például a megtekintett tartalmakat, a meglátogatott weboldalakat, a használt online hálózatokat, de a kommunikációs partnereket és technikai információkat is, mint például a használt böngésző, a használt számítógépes rendszer, valamint a használati időre és a használt funkciókra vonatkozó információkat. Ha a felhasználók hozzájárultak a helymeghatározási adataik gyűjtéséhez, akkor ezek is feldolgozhatók.

A felhasználók IP-címei is tárolásra kerülnek. A felhasználók védelme érdekében azonban a rendelkezésre álló IP-maszkoló eljárásokat (azaz az IP-cím rövidítésével történő álnevesítés) alkalmazzuk. Az online marketingfolyamat részeként általában nem tárolunk egyértelmű felhasználói adatokat (például e-mail címeket vagy neveket), hanem álneveket. Ez azt jelenti, hogy mi, valamint az online marketingeljárások szolgáltatói nem ismerjük a felhasználók tényleges személyazonosságát, csak a profiljukban tárolt információkat.

A profilokban szereplő információkat általában a cookie-kban vagy hasonló eljárások segítségével tárolják. Ezek a cookie-k később általában más, ugyanazt az online marketingeljárást használó weboldalakon is olvashatók és elemezhetők a tartalom megjelenítése céljából, valamint további adatokkal kiegészítve és az online marketingeljárás szolgáltatójának szerverén tárolhatók.

Kivételesen a profilokhoz egyértelmű adatok rendelhetők. Ez az eset áll fenn például akkor, ha a felhasználók tagjai egy olyan közösségi hálózatnak, amelynek online marketing eljárását használjuk, és a hálózat a felhasználók profiljait összekapcsolja a fent említett adatokkal. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felhasználók további megállapodásokat köthetnek a szolgáltatókkal, például a regisztrációs folyamat részeként adott hozzájárulással.

Elvileg csak a hirdetéseink sikeréről szóló összefoglaló információkhoz kapunk hozzáférést. Az úgynevezett konverziómérések keretében azonban ellenőrizhetjük, hogy online marketingfolyamataink közül melyik vezetett úgynevezett konverzióhoz, azaz például a velünk való szerződéskötéshez. A konverziómérést kizárólag marketingintézkedéseink sikerének elemzésére használjuk.

Hacsak másképp nem jelezzük, kérjük, vegye figyelembe, hogy a használt sütiket két évig tároljuk.

Megjegyzések a jogalapokról: ha a felhasználóktól hozzájárulást kérünk a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználók adatait jogos érdekeink (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdekünk) alapján dolgozzuk fel. Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó, jelen Adatvédelmi szabályzatban található információkra is.

 • A feldolgozott adatok típusai: Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: remarketing; célzás (marketingcélok szempontjából releváns célcsoportok meghatározása vagy egyéb módon történő tartalomkiadás); marketing; profilalkotás a felhasználóval kapcsolatos információkkal (felhasználói profilok létrehozása); konverziómérés (a marketingintézkedések hatékonyságának mérése).
 • Biztonsági intézkedések: IP-maszkolás (az IP-cím álnevesítése).
 • Jogalap: Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.); Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. f.).
 • A tiltakozás lehetősége (opt-out): Hivatkozunk az érintett szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatóira és a szolgáltatók számára biztosított tiltakozási lehetőségekre (ún. "opt-out"). Ha nincs kifejezett tiltakozási lehetőség, akkor a böngésző beállításaiban lehetősége van a sütik letiltására. Ez azonban korlátozhatja online ajánlatunk funkcióit. Ezért a következő további opt-out lehetőségeket ajánljuk, amelyeket az adott területekre vonatkozóan összefoglalóan kínálunk: a) Európa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Területközi: https://optout.aboutads.info.

További információk a feldolgozásról, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Google Ad Manager: a "Google Marketing Platform" (és olyan szolgáltatások, mint a "Google Ad Manager") segítségével hirdetéseket helyezünk el a Google hirdetési hálózatában (pl. keresési eredményekben, videókban, weboldalakon stb.). A Google Marketing Platformra jellemző, hogy a hirdetések valós időben jelennek meg a felhasználók feltételezett érdeklődése alapján. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy az online kínálatunkhoz és az online kínálatunkon belül célzottabban jelenítsünk meg hirdetéseket, hogy a felhasználóknak csak olyan hirdetéseket mutassunk meg, amelyek potenciálisan megfelelnek az érdeklődési körüknek. Ha például egy felhasználónak olyan termékek hirdetései jelennek meg, amelyek iránt más online ajánlatokon érdeklődött, ezt "remarketingnek" nevezzük; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; További információk: A feldolgozás típusai és a feldolgozott adatok: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Adatfeldolgozási feltételek: Adatkezelők közötti adatfeldolgozási feltételek és a harmadik országba történő adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Amennyiben a Google adatfeldolgozóként jár el, a Google hirdetési termékeire vonatkozó adatfeldolgozási feltételek és a harmadik országba történő adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads és konverziómérés: a "Google Ads" online marketing módszerrel hirdetéseket helyezünk el a Google hirdetési hálózatában (pl. keresési eredményekben, videókban, weboldalakon stb.), hogy azok olyan felhasználók számára jelenjenek meg, akik feltételezhetően érdeklődnek a hirdetések iránt (ún. "konverzió"). Továbbá mérjük a hirdetések konverzióját. Azonban csak azoknak a felhasználóknak az anonim összlétszámát ismerjük meg, akik rákattintottak a hirdetésünkre, és egy úgynevezett "konverziókövető címkével" megjelölt oldalra irányítottak át. Mi magunk azonban nem kapunk olyan információt, amellyel a felhasználók azonosíthatók lennének; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; További információk: A feldolgozás típusai és a feldolgozott adatok: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Adatfeldolgozási feltételek: Tájékoztatás a szolgáltatásokról Adatkezelők közötti adatfeldolgozási feltételek és a harmadik országba történő adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense személyre szabott hirdetésekkel: A Google Adsense szolgáltatását használjuk személyre szabott hirdetésekkel, amelyek segítségével hirdetések jelennek meg online kínálatunkban, és amelyek megjelenítéséért vagy egyéb felhasználásáért díjazásban részesülünk; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; További információk: A feldolgozás típusai és a feldolgozott adatok: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Adatfeldolgozási feltételek: Információk a szolgáltatásokról Adatkezelők közötti adatfeldolgozási feltételek és a harmadik országba történő adattovábbításokra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense nem személyre szabott hirdetésekkel: A Google Adsense szolgáltatást használjuk nem személyre szabott hirdetésekkel, amelyek segítségével hirdetések jelennek meg online kínálatunkban, és amelyek megjelenítéséért vagy egyéb felhasználásáért díjazásban részesülünk; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; További információk: A feldolgozás és a feldolgozott adatok típusai: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Ads Adatkezelő-felügyelő adatvédelmi feltételei és a harmadik országokba történő adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Célzás a Google Analytics segítségével: A Google Analytics segítségével a Google és partnerei hirdetési szolgáltatásain belül elhelyezett hirdetéseket csak olyan felhasználóknak jelenítjük meg, akik szintén érdeklődést mutattak online ajánlatunk iránt, vagy akik bizonyos jellemzőkkel rendelkeznek (pl. a meglátogatott weboldalak alapján meghatározott érdeklődés bizonyos témák vagy termékek iránt), amelyeket továbbítunk a Google-nak (ún. "Remarketing célcsoportok" vagy "Google Analytics célcsoportok"). A Remarketing Audiences segítségével azt is szeretnénk biztosítani, hogy hirdetéseink megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com; Jogalap: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy; Megrendelés-feldolgozási megállapodás: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; További információk: A feldolgozás típusai és a feldolgozott adatok: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; A Google hirdetési termékeire vonatkozó adatfeldolgozási feltételek és a harmadik országba történő adattovábbításra vonatkozó általános szerződési feltételek: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Microsoft reklám: remarketing / konverzió mérés; Szolgáltató: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Weboldal: https://about.ads.microsoft.com/; Adatvédelmi irányelvek: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Affiliate programok és affiliate linkek

Online kínálatunkban úgynevezett affiliate linkeket vagy más hivatkozásokat (amelyek például keresőmaszkokat, widgeteket vagy kedvezménykódokat tartalmazhatnak) tartalmaznak harmadik fél szolgáltatók ajánlataira és szolgáltatásaira (a továbbiakban együttesen "affiliate linkek"). Ha a felhasználók követik a partnerhivatkozásokat, vagy ezt követően kihasználják az ajánlatokat, jutalékot vagy egyéb előnyöket kaphatunk ezektől a harmadik felektől (együttesen "jutalék").

Ahhoz, hogy nyomon követhessük, hogy a felhasználók igénybe vették-e az általunk használt partneri linkek ajánlatait, szükséges, hogy az érintett harmadik fél szolgáltatók megtudják, hogy a felhasználók követték az online ajánlatunkban használt partneri linket. A partnerlinkek hozzárendelése az adott üzleti tranzakciókhoz vagy egyéb műveletekhez (pl. vásárlás) kizárólag a jutalék elszámolását szolgálja, és amint erre a célra már nincs szükség, törlésre kerül.

A fent említett affiliate linkek hozzárendelése céljából a affiliate linkek kiegészülhetnek bizonyos értékekkel, amelyek a link részét képezik, vagy máshol, pl. egy cookie-ban tárolhatók. Az értékek közé tartozhat különösen a forrás weboldal (referrer), az időpont, annak a weboldalnak az üzemeltetőjének online azonosítója, amelyen az affiliate link található, az adott ajánlat online azonosítója, a használt link típusa, az ajánlat típusa és a felhasználó online azonosítója.

Megjegyzések a jogalapokról: ha a felhasználóktól hozzájárulást kérünk a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ezen túlmenően, ezek használata (elő)szerződéses szolgáltatásaink részét képezheti, feltéve, hogy a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéről ebben a keretben állapodtunk meg. Ellenkező esetben a felhasználói adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdek). Ebben az összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó, ebben az adatvédelmi szabályzatban található információkra is.

 • A feldolgozott adatok típusai: szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória); használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek); leltáradatok (pl. nevek, címek); fizetési adatok (pl. banki adatok, számlák, fizetési előzmények).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. weboldal látogatók, online szolgáltatások felhasználói); ügyfelek.
 • A feldolgozás céljai: partnerek nyomon követése; szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat.
 • Jogi indokok: hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.); szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző kérések (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. b.); jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. f.).

További megjegyzések a feldolgozási folyamatokról, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Amazon Partnerprogram: affiliate partnerprogram (az Amazon és az Amazon logó az Amazon.com, Inc. vagy valamelyik leányvállalatának védjegye); Szolgáltató: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. és Amazon Media EU S.à.r.l., mind a négy székhelye: 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, és Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Németország (együttesen "Amazon Europe"); anyavállalat: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; weboldal: https://www.amazon.de; adatvédelmi szabályzat: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay partnerhálózat: Affiliate marketing partnerprogram; szolgáltató: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; weboldal: https://partnernetwork.ebay.de; adatvédelmi irányelvek: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Ügyfélértékelések és értékelési eljárások

Részt veszünk felülvizsgálati és minősítési folyamatokban szolgáltatásaink értékelése, optimalizálása és népszerűsítése érdekében. Ha a felhasználók értékelnek minket, vagy egyéb módon visszajelzést adnak a részt vevő értékelési platformokon vagy eljárásokon keresztül, akkor az Általános üzleti vagy felhasználási feltételek és a szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozatai is érvényesek. Az értékeléshez rendszerint regisztrációra is szükség van az adott szolgáltatóknál.

Annak biztosítása érdekében, hogy az értékelő személyek valóban igénybe vették szolgáltatásainkat, az ehhez szükséges adatokat az ügyfél beleegyezésével továbbítjuk az adott értékelő platformnak az ügyfél és az igénybe vett szolgáltatás tekintetében (beleértve a nevet, az e-mail címet és a rendelésszámot vagy a tételszámot). Ezeket az adatokat kizárólag a felhasználó hitelességének ellenőrzésére használjuk.

 • A feldolgozott adatok típusai: szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő, ügyfélkategória); használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Ügyfelek; felhasználók (pl. weboldal látogatók, online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: visszajelzés (pl. visszajelzésgyűjtés online űrlapon keresztül); marketing.
 • Jogi indokok: hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a. alpontja); jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f. alpontja).

További megjegyzések a feldolgozási műveletekről, eljárásokról és szolgáltatásokról:

Értékelő widget: úgynevezett "értékelő widgeteket" építünk be online ajánlatunkba. A widget egy olyan funkcionális és tartalmi elem, amelyet online ajánlatunkba integráltunk, és amely változtatható információkat jelenít meg. Megjelenhet például pecsét vagy hasonló elem formájában, amelyet néha "jelvénynek" is neveznek. Ebben az esetben a widget megfelelő tartalma az online ajánlatunkban jelenik meg, de azt abban a pillanatban az adott widgetszolgáltató szervereiről hívjuk le. Ez az egyetlen módja annak, hogy mindig az aktuális tartalom, különösen az aktuális értékelés jelenjen meg. Ehhez adatkapcsolatot kell létesíteni az online ajánlatunkban meghívott weboldalról a widgetszolgáltató szerverére, és a widgetszolgáltató megkap bizonyos technikai adatokat (hozzáférési adatok, beleértve az IP-címet), amelyek szükségesek ahhoz, hogy a widget tartalma eljusson a felhasználó böngészőjéhez. A widgetszolgáltató továbbá információt kap arról, hogy a felhasználók meglátogatták online ajánlatunkat. Ezt az információt egy cookie-ban tárolhatja, és a widget-szolgáltató arra használhatja, hogy azonosítsa, hogy a felhasználó mely, az értékelési folyamatban részt vevő online ajánlatokat látogatta meg. Az információ egy felhasználói profilban tárolható, és felhasználható hirdetési vagy piackutatási célokra.

Jelenlét a közösségi hálózatokban (közösségi média)

Online jelenlétet tartunk fenn a közösségi hálózatokon belül, és ebben az összefüggésben felhasználói adatokat dolgozunk fel annak érdekében, hogy kommunikáljunk az ott aktív felhasználókkal, vagy hogy információkat kínáljunk magunkról.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a felhasználói adatok feldolgozása az Európai Unión kívül is történhet. Ez kockázatokat jelenthet a felhasználók számára, mert például megnehezítheti a felhasználók jogainak érvényesítését.

Ezen túlmenően a felhasználói adatokat általában piackutatási és reklámozási célokra dolgozzák fel a közösségi hálózatokon belül. Például használati profilok hozhatók létre a felhasználók használati viselkedése és az ebből eredő érdeklődési körük alapján. A használati profilok viszont felhasználhatók például olyan hirdetések elhelyezésére a hálózatokon belül és kívül, amelyek feltehetően megfelelnek a felhasználók érdeklődési körének. E célból általában sütiket tárolnak a felhasználók számítógépein, amelyekben a felhasználók használati viselkedése és érdeklődési köre tárolódik. Továbbá a felhasználók által használt eszközöktől független adatok is tárolhatók a használati profilokban (különösen, ha a felhasználók tagjai az adott platformoknak és bejelentkeztek oda).

Az adatkezelés egyes formáinak és a tiltakozás (opt-out) lehetőségeinek részletes bemutatását az adatvédelmi nyilatkozatokban és az adott hálózatok üzemeltetői által nyújtott tájékoztatásban találja.

A tájékoztatás iránti kérelmek és az érintettek jogainak érvényesítése esetében is rámutatunk arra, hogy ezeket a szolgáltatóknál lehet a leghatékonyabban érvényesíteni. Csak a szolgáltatók férnek hozzá a felhasználók adataihoz, és csak ők tehetnek megfelelő intézkedéseket és adhatnak közvetlenül tájékoztatást. Ha mégis segítségre van szüksége, forduljon hozzánk.

 • A feldolgozott adatok típusai: kapcsolattartási adatok (pl. e-mail cím, telefonszám); tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései); használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: kapcsolatfelvételi kérelmek és kommunikáció; visszajelzés (pl. visszajelzésgyűjtés online űrlapon keresztül); marketing.
 • Jogalap: Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja).

Pluginok és beágyazott funkciók és tartalmak

Online ajánlatunkba olyan funkcionális és tartalmi elemeket építünk be, amelyeket a megfelelő szolgáltatók (a továbbiakban "harmadik fél szolgáltatók") szervereiről kapunk. Ezek lehetnek például grafikák, videók vagy várostérképek (a továbbiakban egységesen "tartalom").

Az integráció minden esetben megköveteli, hogy a tartalom harmadik fél szolgáltatók feldolgozzák a felhasználó IP-címét, mivel az IP-cím nélkül nem tudnák elküldeni a tartalmat a böngészőnek. Az IP-cím tehát szükséges az adott tartalom vagy funkció megjelenítéséhez. Arra törekszünk, hogy csak olyan tartalmakat használjunk, amelyek megfelelő szolgáltatói az IP-címet kizárólag a tartalom továbbításához használják. Harmadik fél szolgáltatók statisztikai vagy marketing célokra úgynevezett pixel-tageket (láthatatlan grafikák, más néven "webjelzők") is használhatnak. A "pixel-tagek" olyan információk elemzésére használhatók, mint például a weboldal oldalainak látogatottsága. Az álnevesített információk sütikben is tárolhatók a felhasználó eszközén, és tartalmazhatnak többek között technikai információkat a böngészőről és az operációs rendszerről, a hivatkozó webhelyekről, a látogatás idejéről és egyéb információkat az online ajánlatunk használatáról, valamint összekapcsolhatók más forrásokból származó ilyen információkkal.

Megjegyzések a jogalapról: Ha a felhasználóktól hozzájárulást kérünk a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ellenkező esetben a felhasználók adatait jogos érdekeink (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdekünk) alapján dolgozzuk fel. Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó, jelen Adatvédelmi szabályzatban található információkra is.

 • A feldolgozott adatok típusai: Használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek); leltári adatok (pl. nevek, címek); kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok); tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései).
 • Az érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • A feldolgozás céljai: online ajánlatunk és felhasználóbarátságunk biztosítása; szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat; profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal (felhasználói profilok létrehozása); marketing.
 • Jogalapok: hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.); szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző kérések (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. b.); jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. f.).

További megjegyzések a feldolgozási folyamatokról, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Harmadik féltől származó szoftverek, szkriptek vagy keretrendszerek (pl. jQuery) integrálása: olyan szoftvereket építünk be online ajánlatunkba, amelyeket más szolgáltatók szervereiről hívunk le (pl. funkciókönyvtárak, amelyeket online ajánlatunk bemutatása vagy felhasználóbarátsága érdekében használunk). Ennek során az érintett szolgáltatók összegyűjtik a felhasználó IP-címét, és ezt a szoftver felhasználó böngészőjéhez történő továbbítása céljából, biztonsági okokból, valamint ajánlatuk értékelése és optimalizálása céljából feldolgozhatják. - Online ajánlatunkba olyan szoftvereket építünk be, amelyeket más szolgáltatók szervereiről hívunk le (pl. funkciókönyvtárakat, amelyeket online ajánlatunk megjelenítéséhez vagy felhasználóbarátságához használunk). Ennek során az érintett szolgáltatók összegyűjtik a felhasználók IP-címét, és ezt a szoftver felhasználók böngészőjéhez történő továbbítása, valamint biztonsági okokból, továbbá ajánlatuk értékelése és optimalizálása céljából feldolgozhatják.
 • Font Awesome: Betűtípusok és szimbólumok megjelenítése; szolgáltató: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; Weboldal: https://fontawesome.com/; Adatvédelmi szabályzat: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google betűtípusok: A Google szolgáltató betűtípusait ("Google Fonts") integráljuk, ahol a felhasználó adatait kizárólag a betűtípusoknak a felhasználó böngészőjében történő megjelenítéséhez használjuk fel. Az integráció alapja a betűtípusok technikailag biztonságos, karbantartásmentes és hatékony használatához, egységes megjelenítéséhez és az integrációjukra vonatkozó esetleges licenckorlátozások figyelembevételéhez fűződő jogos érdekünk; szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; weboldal: https://fonts.google.com/; adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy.
 • Twitter bővítmények és tartalom: Twitter pluginek és gombok - Ide tartozhatnak például olyan tartalmak, mint képek, videók vagy szövegek, valamint olyan gombok, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy az online kínálat tartalmát megosszák a Twitteren belül; Szolgáltató: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Írország, Anyavállalat: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; weboldal: https://twitter.com/de; adatvédelmi irányelvek: https://twitter.com/privacy, (beállítások: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube-videók: Videótartalom; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://www.youtube.com; Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Hirdetésmegjelenítési beállítások: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube-videók: Videótartalom; a YouTube-videók egy speciális domain segítségével (amely a "youtube-nocookie" komponensről ismerhető fel) az úgynevezett "kiterjesztett adatvédelmi módban" vannak integrálva, ahol a videólejátszás személyre szabása érdekében nem gyűjtenek sütiket a felhasználói tevékenységekről. Mindazonáltal a felhasználó és a videó közötti interakciókra vonatkozó információk (pl. az utolsó lejátszási pontra való emlékezés) tárolhatók; szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, anyavállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; weboldal: https://www.youtube.com; adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: videotartalom; szolgáltató: Vimeo Inc: Jogi osztály, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Weboldal: https://vimeo.com; Adatvédelmi szabályzat: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Vimeo használhatja a Google Analytics szolgáltatást, és hivatkozunk az Adatvédelmi szabályzatra (https://policies.google.com/privacy), valamint a Google Analytics lemondási lehetőségeire (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) vagy a Google marketingcélú adatfelhasználásra vonatkozó beállításaira (https://adssettings.google.com/).

Irányítási, szervezési és támogatási eszközök

Szolgáltatásaink szervezése, kezelése, tervezése és nyújtása céljából más szolgáltatók (a továbbiakban: "Harmadik fél szolgáltatók") szolgáltatásait, platformjait és szoftvereit használjuk. A harmadik fél szolgáltatók és szolgáltatásaik kiválasztásakor betartjuk a jogszabályi előírásokat.

Ebben az összefüggésben a személyes adatok feldolgozhatók és tárolhatók a harmadik fél szolgáltatók szerverein. Ez különböző adatokat érinthet, amelyeket a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően dolgozunk fel. Ezen adatok közé tartozhatnak különösen a felhasználók törzsadatai és kapcsolattartási adatai, tranzakciókra, szerződésekre, egyéb folyamatokra és azok tartalmára vonatkozó adatok.

Ha a felhasználókat a velünk való kommunikáció, üzleti vagy egyéb kapcsolatok során harmadik fél szolgáltatókhoz vagy azok szoftveréhez vagy platformjaihoz irányítják, a harmadik fél szolgáltatók biztonsági, szolgáltatás-optimalizálási vagy marketingcélokból feldolgozhatnak használati adatokat és metaadatokat. Ezért kérjük, hogy vegye figyelembe az adott harmadik fél szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatóit.

Megjegyzések a jogalapról: Ha a felhasználóktól hozzájárulást kérünk a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéhez, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Ezen túlmenően, a harmadik fél szolgáltatók igénybevétele lehet (elő)szerződéses szolgáltatásaink része is, feltéve, hogy a harmadik fél szolgáltatók igénybevételéről e keretek között állapodtunk meg. Ellenkező esetben a felhasználói adatok feldolgozása jogos érdekeink alapján történik (azaz a hatékony, gazdaságos és címzettbarát szolgáltatásokhoz fűződő érdek). Ezzel összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmét a sütik használatára vonatkozó, ebben az adatvédelmi szabályzatban található információkra is.

 • A feldolgozott adatok típusai: leltári adatok (pl. nevek, címek); kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok); tartalmi adatok (pl. online űrlapok bejegyzései); használati adatok (pl. meglátogatott weboldalak, érdeklődés a tartalom iránt, hozzáférési idők); meta/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
 • Az érintettek: Kommunikációs partnerek; felhasználók (pl. a weboldal látogatói, az online szolgáltatások felhasználói).
 • Jogi indokok: hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1. lit. a.); szerződés teljesítése és szerződéskötést megelőző kérések (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. b.); jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bek. 1. lit. f.).

További megjegyzések a feldolgozási folyamatokról, eljárásokról és szolgáltatásokról:

 • Egyéb szolgáltatók

Az adatvédelmi politika módosítása és frissítése

Kérjük, hogy rendszeresen tájékozódjon adatvédelmi szabályzatunk tartalmáról. Az adatvédelmi nyilatkozatot kiigazítjuk, amint az általunk végzett adatfeldolgozásban bekövetkezett változások ezt szükségessé teszik. Tájékoztatjuk Önt, amint a változások az Ön részéről együttműködési aktust (pl. hozzájárulást) vagy egyéb egyedi értesítést igényelnek.

Amennyiben ebben az adatvédelmi nyilatkozatban cégek és szervezetek címeit és elérhetőségeit adjuk meg, kérjük, vegye figyelembe, hogy a címek idővel változhatnak, és kérjük, hogy mielőtt kapcsolatba lép velünk, ellenőrizze az adatokat.

Az érintettek jogai

Mint érintettet, Önt a GDPR értelmében számos jog illeti meg, amelyek különösen a GDPR 15-21. cikkéből fakadnak:

 • Tiltakozási jog: Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, amelyet az Európai Parlament és a Tanács az Európai Unió működéséről szóló törvény (EUMSZ) 7. cikke alapján végeznek. DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján történik; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is. Ha az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzák fel, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú kezelése ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog: Önnek joga van bármikor visszavonni a megadott hozzájárulást.
 • A tájékoztatáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen arról, hogy a kérdéses adatok feldolgozása folyamatban van-e, és tájékoztatást kérjen ezekről az adatokról, valamint további tájékoztatást és az adatok másolatát a jogi követelményeknek megfelelően.
 • A helyesbítéshez való jog: a törvénynek megfelelően joga van ahhoz, hogy kérje az Önre vonatkozó adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.
 • A törléshez és a feldolgozás korlátozásához való jog: A jogszabályi előírásoknak megfelelően Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó adatok haladéktalan törlését kérje, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatok feldolgozásának korlátozását kérje.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően strukturált, egységes és géppel olvasható formátumban megkapja, vagy kérheti azok továbbítását egy másik felelős félnek.
 • Panasztétel a felügyeleti hatóságnál: bármely más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül, Ön jogosult panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR követelményeit.

Fogalommeghatározások

Ez a szakasz áttekintést nyújt a jelen Adatvédelmi szabályzatban használt kifejezésekről. Számos fogalom a törvényből származik, és elsősorban a GDPR 4. cikke határozza meg őket. A jogi meghatározások kötelező érvényűek. Az alábbi magyarázatok viszont elsősorban a megértést hivatottak segíteni. A fogalmak ábécérendben vannak rendezve.

 • Affiliate nyomon követés: Az affiliate-követés keretében naplózásra kerülnek azok a linkek, amelyek segítségével a linkelő weboldalak a felhasználókat termék- vagy egyéb ajánlatokat tartalmazó weboldalakra irányítják. Az adott linkelő weboldalak üzemeltetői jutalékot kaphatnak, ha a felhasználók követik ezeket az úgynevezett affiliate linkeket, és ezt követően élnek az ajánlatokkal (pl. árut vásárolnak vagy szolgáltatást vesznek igénybe). E célból a szolgáltatóknak nyomon kell tudni követni, hogy az egyes ajánlatok iránt érdeklődő felhasználók a későbbiekben a partneri linkek kezdeményezésére élnek-e az ajánlatokkal. Ezért a partneri linkek működéséhez szükséges, hogy azok bizonyos értékekkel legyenek kiegészítve, amelyek a link részévé válnak, vagy máshol, pl. egy cookie-ban tárolódnak. Az értékek közé tartozik különösen a forrás weboldal (referrer), az időpont, annak a weboldalnak az üzemeltetőjének online azonosítója, amelyen a partneri link található, az adott ajánlat online azonosítója, a felhasználó online azonosítója, valamint a nyomon követésre vonatkozó egyedi értékek, mint például a reklámhordozó azonosítója, a partner azonosítója és a kategorizálások.
 • Átváltási mérés: A konverziómérés (más néven "látogatási akciók értékelése") a marketingintézkedések hatékonyságának meghatározására használt módszer. Ez általában úgy történik, hogy a marketingakciókat végrehajtó webhelyeken egy cookie-t tárolnak a felhasználók eszközein, majd a célwebhelyen újra előhívják azt. Így például nyomon követhetjük, hogy az általunk más webhelyeken elhelyezett hirdetések sikeresek voltak-e.
 • Személyes adatok: "Személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító (pl. cookie) vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján.
 • Profilok a felhasználóval kapcsolatos információkkal: A "felhasználókkal kapcsolatos információkat tartalmazó profilok", vagy röviden "profilok" feldolgozása magában foglalja a személyes adatok automatizált feldolgozásának minden olyan típusát, amely az ilyen személyes adatok felhasználásából áll egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontok elemzésére, értékelésére vagy előrejelzésére (a profilalkotás típusától függően ez magában foglalhat különböző demográfiai, viselkedési és érdeklődési információkat, például a weboldalakkal és azok tartalmával való interakciót stb. (pl. bizonyos tartalmak vagy termékek iránti érdeklődés, egy weboldalon vagy helyszínen való kattintási magatartás). Profilalkotási célokra gyakran használnak sütiket és webjelzőket.
 • Hatótávolság mérés: Az elérésmérést (más néven webanalitikát) az online kínálat látogatóinak áramlásának értékelésére használják, és magában foglalhatja a látogatók viselkedését vagy érdeklődését bizonyos információk, például a weboldal tartalma iránt. Az eléréselemzés segítségével a webhelytulajdonosok láthatják például, hogy a látogatók milyen időpontban látogatják a webhelyüket, és milyen tartalom iránt érdeklődnek. Ez lehetővé teszi számukra például, hogy a weboldal tartalmát jobban a látogatók igényeihez igazítsák. Az eléréselemzés céljából gyakran használnak álnevesített cookie-kat és webjelzőket a visszatérő látogatók felismerésére, és így pontosabb elemzést kapnak az online kínálat használatáról.
 • Remarketing: "Remarketing" vagy "retargeting" az, amikor például reklámcélokból megjegyzik, hogy egy felhasználó mely termékek iránt érdeklődött egy weboldalon, hogy aztán más weboldalakon, pl. hirdetésekben emlékeztessék a felhasználót ezekre a termékekre.
 • Vezérlő: "Adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.
 • Feldolgozás: "Feldolgozás": minden olyan művelet vagy műveletsorozat, amelyet személyes adatokon végeznek, függetlenül attól, hogy azt automatikus vagy nem automatikus eszközökkel végzik-e. A fogalom tág, és gyakorlatilag az adatok bármilyen kezelését magában foglalja, legyen az adatgyűjtés, -értékelés, -tárolás, -továbbítás vagy -törlés.
 • Célcsoport-alakítás: Célcsoportképzés (vagy "egyéni célcsoportok") az, amikor célcsoportokat határoznak meg hirdetési célokra, pl. reklámok megjelenítésére. Például egy felhasználó bizonyos termékek vagy témák iránti érdeklődése alapján az interneten arra lehet következtetni, hogy ez a felhasználó érdeklődik a hasonló termékek hirdetései vagy az online áruház iránt, ahol a felhasználó a termékeket megtekintette. Viszont "hasonszőrű célközönségről" (vagy hasonló célcsoportokról) akkor beszélünk, amikor a megfelelőnek ítélt tartalom olyan felhasználóknak jelenik meg, akiknek a profilja vagy érdeklődési köre feltehetően megegyezik azokkal a felhasználókkal, akiknek a profilját kialakították. Az egyéni célcsoportok és a hasonszőrű célcsoportok létrehozásához általában sütiket és webjelzőket használnak.

Német verzió a "Datenschutz-Generator.de" segítségével készült - Köszönjük! RA Dr.Schwenke